معرفی واحدهای ستادی

واحدهای ستادی

·         دبیرخانه

·         واحد برنامه ریزی و دفترفنی

·         واحد آی تی و روابط عمومی

·         واحد مالی

·         واحد کارگزینی

·         واحد آموزش

·         واحد مناقصات 

·         واحد بازرگانی