معرفی واحدهای اجرایی

واحدهای اجرایی

·         واحد رلیاژ

·         واحد تجهیزات پست ها

·         واحد خطوط

·         واحد عمران و تاسیسات

·         ناحیه شمال

·         ناحیه جنوب