قراردادهاي نگهداري و تعميرات پستهاي اختصاصي شامل:

·         خدمات اپراتوري پست برق 132 کيلوولت شرکت پارس فولاد سبزوار

·         خدمات اپراتوري پست 132 کيلوولت سيمان زاوه تربت

·         تعميرات اساسي پست 132/66 کيلوولت مجتمع پتروشيمي بندر امام

·         انجام خدمات تعويض کليد هاي 230 کيلوولت موجود در پست فيروز بهرام

·         تست و راه اندازي پست هاي برق، ترانسهاي توزيع پست هاي 20-27، پست 132 کارخانه گندله سازي اپال پارسان سنگان

·         انجام عمليات نصب و راه اندازي لوازم جانبي راکتور 20 کيلوولت پست 400 توس

·       انجام خدمات تعويض کليد هاي 230 کيلوولت موجود در پست فيروز بهرام