برخی از قراردادهاي بهینه سازی

·          انجام خدمات تعويض کليد هاي 230 کيلوولت موجود در پست فيروز بهرام

·          انجام عمليات بهينه سازي سيستم حفاظت پست 132/20 کيلوولت پارت

·          تست رله هاي حفاظتي و سرويس تجهيزات جانبي ترانسها و ژنراتورهاي نيروگاه   شهيد کاوه ، شيروان و گازي قاين

·          اجراي عمليات بخش نصب و تست و راه اندازي کليه تجهيزات توسعه سيستم WAMS

·          انجام خدمات تعويض 5 دستگاه بريکر 63 کيلوولت در پست ري گازي

·          انجام خدمات تعويض 12 دستگاه بريکر در پست هاي معنوي و دوشان تپه