برخی از قرارداد هاي بهره برداري و نگهداري:

·         تعمیر و نگهداری خطوط و پست های فوق توزیع و  انتقال خراسان بزرگ

·         تعمیر و نگهداری خطوط و پست های فوق توزیع و  انتقال خراسان بزرگ

·         بخشي از عمليات نگهداري و تعميرات پستها و خطوط انتقال و فوق توزيع استان سمنان

·         سرويس، نگهداري و تعميرات ناوگان و تجهيزات كارگاهي خط يك و دو بهره برداري قطار شهري مشهد

·         عمليات بهره برداري و تعمير و نگهداري  پست 132 كيلوولت شيرين دره و خطوط 20 كيلوولت

·         انجام خدمات نگهداري، تعميرات، اصلاحات و اپراتوري پست هاي برق، شبکه بالاسري ( ocs) ،برق اضطراري، ريل سوم، و کنترل خط يک و دو شرکت بهره برداري  قطار شهري مشهد