ساخت دستگاه تست بلاک

با توجه به قیمت بالا و حجم استفاده و پیشنهاد مدیر محترم امور رلیاژ اقدام به ساخت این محصول گردید .

با شروع به ساخت این محصول واحد تحقیقات و توسعه قدم در راه تازه ای نهاد و با مشورت گرفتن و باز دید از مجموعه های مختلف از جمله کانکتور سازی امام هادی (ع) مربوط به وزارت دفاع موفق به ساخت یک نمونه کانکتور گردید